| Yemtar

YEMTAR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ 


Yemtar Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket), 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni, müşterilerin, çalışanların, müşteri ve çalışan adaylarının, Şirket’in işbirliği içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, hissedarların, ortakların ve yetkililerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi esnasında, başta KVKK olmak üzere tüm mevzuat hükümlerine hükümlerine uygun hareket edecek olup, işlenen veriler mevzuat kapsamında Veri Sahipleri’nin erişimine açık olacaktır. 

1. TANIMLAR

a) Alıcı grubu :Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

b) İlgili kişi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

c) Kanun :24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

d) Katmanlı aydınlatma : Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye, kişisel verilerinin elde edildiği konusunda ön bilgilendirme yapılarak, ilgili kişinin Kanunun 10. maddesine uygun aydınlatmaya yönlendirilmesini, 

e) Kurul :Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

f) Kurum :Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

g) Sicil :Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,

h) Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

i) Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, 

ifade eder. 


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI 

Tarafınızdan alınan kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK’nun 5. Maddesi’nde yer alan kanunlarda açıkça yer alma, kişinin kendisi veya bir başkasının beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait verilerin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekliliği ve veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi amacıyla İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın, kanunun 6. maddesine de uygun olarak işlenir. 

Bunlara ek olarak, iş faaliyetlerinin yönetilmesi, talep / şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla da İlgili Kişi’nin rızası alınarak kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir. 


3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve insan kaynakları süreçleri, güvenlik tedbirleri, kanun ve yasal mevzuat gereği, proje/iş faaliyetlerinin, sözleşme süreçlerinin, ithalat/ihracat süreçlerinin ve hizmet süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla;

- Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

- Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

- Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara 

KVKK m.8 ve 9’a uygun olarak aktarılabilecektir.


4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda; telefon görüşmesi, web sitesi, form doldurulması, basılı şekilde, veri entegrasyonu ya da kamera çekimi gibi vasıtalar ile elde edilebilir. 

Şirket, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, hizmetlerini sunarken ve iş faaliyetlerini yürütürken yasadan ve imzaladığı sözleşmelerden doğan yasal mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirirmek amacıyla İlgili Kişilerden kişisel veriler toplar ve bu verileri işler. Bu sebeplerle toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 2. Maddesinde yer alan “ Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları” çerçevesinde de işlenebilmektedir. 


5. İLGİLİ KİŞİNİN, KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Kişisel Veri Sahipleri, haklarına halel gelmesi durumunda, taleplerini http://www.yemtar.com/site/uploads/2020/kvkk-basvuru-formu.docx yer alan “Başvuru Formu”nu doldurarak Şirket’e ‘600 Evler Mah. Balıkesir Asfaltı Sol Taraf Cad. No:65 Bandırma/BALIKESİR’ adresine posta yoluyla veya yemtar@yemtar.com adresine e-posta yoluyla yönlendirebilirler. Başvurunun ardından değerlendirme için gerekli olan ve Şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgeler, İlgili Kişi tarafından Şirket’e eksiksiz olarak bildirilecektir. Şirket, bu talebi en kısa sürede, ancak 30 günden geç olmamak kaydıyla, ücretsiz olarak değerlendirmeye alacak ve sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde, Yemtar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.